ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ตกลงราคา  เลขที่   หญ.(คล) 60-005

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุขาดแคลนใช้งานงบผู้ใช้ไฟ งบโครงการ และงบลงทุน จำนวน 6 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 26 มกราคม 2560 ถึง 30 มกราคม 2560
วันที่เสนอราคา : 30 มกราคม 2560
เวลา : 8:30 น. - 16:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 447825    บาท
ราคากลาง : 447825    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 479172.75    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 6    รายการ
โทรศัพท์ :    074-210700           Fax :    074-210700           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : - ระบุผลิตภัณฑ์(ยี่ห้อ)ให้ชัดเจน / แนบ SPEC และ drawing / ระบุเลขทะเบียน Vendor List ที่จดทะเบียนกับ กฟภ. /หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย/หนังสือรับรองมาตรฐาน /Type test/test report
- ส่งมอบ ณ คลังพัสดุหลักการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ ภายใน 20 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะพิจารณาเป็นแต่ละรายการ และสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บางรายการหรือบางส่วนแต่ละรายการ โดยไม่ผูกมัดที่จะต้องจัดซื้อจากผู้เสนอราคาต่ำสุดเสมอไป
- เงื่อนไขการประกอบการสั่งซื้อ/จ้าง เป็นไปตามข้อตกลงหรือรายละเอียดแนบ (ถ้ามี)
- ยื่นเสนอราคาพร้อมเอกสารประกอบทางโทรสาร ที่ 074-210700 หรือ Mail : [email protected]
- มาตรฐานตาม SPEC PEA.
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600126143429610_หญ.(คล) 60-005.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : โปรดอ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาโดยละเอียด สงสัยสอบถาม 074-210700


ผู้รับผิดชอบ : ชุติมา วัฒนศักดิ์ภูบาล    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 26 มกราคม 2560