ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ต.3 กฟอ.หญ.(บห) 040/61

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อสายทองแดง สำหรับรองรับผู้ใช้ไฟรายใหม่ งบลงทุน ปี 2560 จำนวน 2 รายการ
1. สายทองแดงตีเกลียวหุ้ม ฯ 2x10 ต.มม. จำนวน 9,000 เมตร
2. สายทองแดงตีเกลียวหุ้ม ฯ 2x10 ต.มม. จำนวน 20,000 เมตร
ระยะเวลาขายแบบ : 22 พฤษภาคม 2561 ถึง 30 พฤษภาคม 2561
วันที่เสนอราคา : 31 พฤษภาคม 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 1905242.00    บาท
ราคากลาง : 1905242.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 0.00    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 0.00    บาท
จำนวน : 2    รายการ
โทรศัพท์ :    074-253965-68 ,074-253959           Fax :    074-258333           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : -พิจารณาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
-มาตรฐานตาม SPEC PEA.
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610522110010293_แนวทางการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610522113949654_ประกาศประกวดราคา.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ภรณี หนูดำ    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 22 พฤษภาคม 2561