ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ซส.หญ.(คล)-09/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 1 รายการ
(สอบราคาเลขทัี่ ซส.หญ.(คล)-09/2560)
ระยะเวลาขายแบบ : 9 สิงหาคม 2560 ถึง 18 สิงหาคม 2560
วันที่เสนอราคา : 21 สิงหาคม 2560
เวลา : 8:30 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 1118685.00    บาท
ราคากลาง : 1118685.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 0.00    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 0.00    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    074-253959           Fax :    074-258333           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : เงื่อนไขซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต
-ระบุเลขทะเบียน Vendor List ที่จดทะเบียนกับ กฟภ.
-ส่งมอบ ณ คลังพัสดุหลักการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ ภายใน 20 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
-การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บางรายการหรือบางส่วนแต่ละรายการ โดยไม่ผูกมัดที่จะต้องจัดซื้อจากผู้เสนอราคาต่ำสุดเสมอไป
-เงื่อนไขการประกอบการสั่งซื้อ/จ้าง เป็นไปตามข้อตกลงหรือรายละเอียดแนบ (ถ้ามี)
-มาตรฐานตาม SPEC PEA.
-ให้เสนอราคาโดยแสดงภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ละรายการ
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600809102248075_แนวทางการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางสอบราคาคอนกรีตเลขที่092560.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600818132828503_Scan007-01.pdf   
หมายเหตุ : ผู้สนใจขอทรายรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกบริหารงานทั่วไป (ชั้น2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ โทร.074-253959
โทรสาร.074-258333 ในวันเวลา ราชการหรือสามารถดูรายละเอียดการสอบราคาซื้อได้ที่ website www.pea.co.th


ผู้รับผิดชอบ : ภรณี หนูดำ    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 9 สิงหาคม 2560