ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   หญ.(กส.)1053/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปรับปรุงระบบจำหน่าย งานบ้านกลาง-หน้าสนามบินหาดใหญ่ ช่วงที่ 1 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ระยะเวลาขายแบบ : 20 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560
วันที่เสนอราคา : 2 สิงหาคม 2560
เวลา : 9:00 น. - 10:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 1927341.78    บาท
ราคากลาง : 1927341.78    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 6    รายการ
โทรศัพท์ :    074257800           Fax :    074258333           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : 1.ผู้รับใบสอบราคาจะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการก่อสร้างขยายเขต/ ปรับปรุงระบบจำหน่ายและจดทะเบียนเป็นผู้ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ขยายเขตกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2.ผู้เสนอราคาต้องเคยมีผลงานก่อสร้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 500,000.- บาท งานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 5 ปี (นับถึงวันที่ยื่นซองสอบราคา) และเป็นคู่สัญญากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้น และต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 500,000.- บาท
3.ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีผู้ทิ้งงานราชการ
4.ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือไม่เป็นผู้ที่กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
5.ผู้มีสิทธิ์ยื่นเสนอราคาจะต้องมีชื่อระบุในใบรับรองแบบฟอร์มใบสอบราคาเท่านั้น จะโอนหรือขายต่อให้บุคคลอื่นเป็นผู้ยื่นเสนอราคาแทนตนไม่ได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผู้มีสิทธิ์ยื่นซองเสนอราคาเท่านั้นจะต้องเป็นคู่สัญญาในการทำสัญญาจ้าง เมื่อได้รับการส่งจ้างจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600719103648351_ตารางราคากลางบ้านกลางสนามบิน 1.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600901140223995_ประกาศงานปรับปรุงบ้านกลาง.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ประสิทธิ์ ทิพากรเกียรติ    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 19 กรกฎาคม 2560