ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ซส.หญ.(คล)-02/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 4 รายการ โดยวิธีการสอบราคา(สอบราคาเลขที่ ซส.หญ.(คล)-02/2560
ระยะเวลาขายแบบ : 8 มิถุนายน 2560 ถึง 21 มิถุนายน 2560
วันที่เสนอราคา : 23 มิถุนายน 2560
เวลา : 9:00 น. - 11:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 874600.00    บาท
ราคากลาง : 935822.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 4    รายการ
โทรศัพท์ :    074-253959           Fax :    074-258333           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : เงื่อนไขซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต
-ระบุเลขทะเบียน Vendor List ที่จดทะเบียนกับ กฟภ.
-ส่งมอบ ณ คลังพัสดุหลักการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาและภายในงวดให้สามารถทยอยส่งได้
-การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บางรายการหรือบางส่วนแต่ละรายการ โดยไม่ผูกมัดที่จะต้องจัดซื้อจากผู้เสนอราคาต่ำสุดเสมอไป
-เงื่อนไขการประกอบการสั่งซื้อ/จ้าง เป็นไปตามข้อตกลงหรือรายละเอียดแนบ (ถ้ามี)
-ยื่นเสนอราคาที่ โทรสาร 074-258333
-มาตรฐานตาม SPEC PEA.
หมายเหตุ รายละเอียดเงื่อนไขเอกสารสอบราคาแนบ
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600607140152288_แนวทางการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง สอบราคาคอนกรีต.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600607140152272_Scan005.pdf   
หมายเหตุ : ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่แผนกบริหารงานทั่วไป(ชั้น2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ โทรศัพท์/โทรสาร 074-253959 ต่อ 14120 / 074-258333 ในเวลาราชการหรือสามารถดูรายละเอียดการสอบราคาซื้อได้ที่
website www.pea.co.th


ผู้รับผิดชอบ : ภรณี หนูดำ    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 7 มิถุนายน 2560