ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ตกลงราคา  เลขที่   หญ.(คล) 60-039

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อพัสุดขาดแคลนสำรองใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ ปี 2560
ระยะเวลาขายแบบ : 19 เมษายน 2560 ถึง 21 เมษายน 2560
วันที่เสนอราคา : 21 เมษายน 2560
เวลา : 8:30 น. - 15:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 151380.00    บาท
ราคากลาง : 151380.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 161976.60    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 8    รายการ
โทรศัพท์ :    074-253959           Fax :    074-258333           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : เงื่อนไข
- ระบุผลิตภัณฑ์(ยี่ห้อ) ให้ชัดเจน /แนบ SPEC และ Drawing/ระบุเลขทะเบียน Vendor List ที่จดทะเบียนกับ กฟภ. /หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย/หนังสือรับรองมาตรฐาน/Type test/test report
- ส่งมอบ ณ คลังพัสดุหลักการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะพิจารณาเป็นแต่ละรายการและสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บางรายการหรือบางส่วนแต่ละรายการ โดยไม่ผูกมัดที่จะต้องจัดซื้อจากผู้เสนอราคาต่ำสุดเสมอไป
- เงื่อนไขการประกอบการสั่งซื้อ/จ้าง เป็นไปตามข้อตกลงหรือรายละเอียดแนบ (ถ้ามี)
- ยื่นเสนอราคาพร้อมเอกสารประกอบทาง โทรสาร 074-258333
- มาตรฐานตาม SPEC No. RHDW-003/2559 , R-167/2542 , RHDW-011/2556 , R-88/2546 , R542/2543 , RINS-002/2553 และ R-324/2539
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600419093741291_แนวทางการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง 5.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : ส่งเอกสารทาง Mail : [email protected] สอบถาม 080-5448083


ผู้รับผิดชอบ : ภรณี หนูดำ    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 19 เมษายน 2560