ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ตกลงราคา  เลขที่   หญ.(คล) 60-050

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุขาดแคลน ใช้งานงบทำการ จำนวน 6 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 17 พฤษภาคม 2560 ถึง 22 พฤษภาคม 2560
วันที่เสนอราคา : 22 พฤษภาคม 2560
เวลา : 8:30 น. - 15:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 121293.00    บาท
ราคากลาง : 121293.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 129783.51    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 6    รายการ
โทรศัพท์ :    074-253959           Fax :    074-258333           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : เงื่อนไขซื้ออุปกรณ์
-ระบุผลิตภัณฑ์(ยี่ห้อ)ให้ชัดเจน / แนบ SPEC และ drawing / ระบุเลขทะเบียน Vendor List ที่จดทะเบียนกับกฟภ. /หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย/หนังสือรับรองมาตรฐาน/Type test report
-นำส่งพัสดุ ณ คลังพัสดุหลัก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ ภายใน 20 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ
-การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะพิจารณาเป็นแต่ละรายการ และสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บางรายการหรือบางส่วนแต่ละรายการ โดยไม่ผูกมัดที่จะต้องจัดซื้อจากผู้เสนอราคาต่ำสุดเสมอไป
-เงื่อนไขการประกอบการสั่งซื้อ/จ้าง เป็นไปตามข้อตกลงหรือรายละเอียดแนบ (ถ้ามี)
-ยื่นเสนอราคาพร้อมเอกสารประกอบทางโทรสาร ที่ 074-258333
-มาตรฐานตาม กฟภ.SPEC No. RMTR-007/2552 , R-324/2539 , R-654/2538 ,R-506/2546 และ
RHDW-011/2556
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600517154412883_แนวทางการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง 11.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : ส่งเอกสารทาง Mail : [email protected] สอบถาม 080-5448083


ผู้รับผิดชอบ : ภรณี หนูดำ    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 17 พฤษภาคม 2560