ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ต.3 กฟอ.หญ.(บห) 011/61

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อลูกถ้วย composite สำหรับงานเปลี่ยนทดแทนลุกถ้วยพอร์ชเลนที่เสื่อมสภาพในระบบสายส่ง 115 kv ของ กฟต.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้.-
1. ลูกถ้วยแขวนชนิดคอมโพสิต 115 เควี ยาว 1,100 -1,200 มม. รับแรงดึงไม่น้อยกว่า 110 กิโลนิวตัน จำนวน 593 ลูก
2. ลูกถ้วยแขวนชนิดคอมโพสิต 115 เควี ยาว 1,500 - 1,600 มม. รับแรงดึงไม่น้อยกว่า 220 กิโลนิวตัน จำนวน 161 ลูก
ระยะเวลาขายแบบ : 7 พฤษภาคม 2561 ถึง 22 พฤษภาคม 2561
วันที่เสนอราคา : 23 พฤษภาคม 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 5998313.00    บาท
ราคากลาง : 5998313.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 214.00    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 0.00    บาท
จำนวน : 2    รายการ
โทรศัพท์ :    074-253965-68 ,074-253959           Fax :    074-258333           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ความถูกต้องตามคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610507131940783_ราคากลาง1.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610507131710452_ประกาศ.pdf   
หมายเหตุ : ผู้สนใจสามารถขอรับซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ และดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th


ผู้รับผิดชอบ : ภรณี หนูดำ    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 7 พฤษภาคม 2561