ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ตกลงราคา  เลขที่   หญ.(กส.)0315/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : ขยายเขตฯ บ้านจัดสรร นายวิวัฒน์ไชย สุนทรวิภาต ถ.เชื่อมสัมพันธ์ ม.4 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ระยะเวลาขายแบบ : 12 มิถุนายน 2560 ถึง 19 มิถุนายน 2560
วันที่เสนอราคา : 19 มิถุนายน 2560
เวลา : -
วงเงินงบประมาณ : 112,053.55    บาท
ราคากลาง : 112,053.55    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 5    รายการ
โทรศัพท์ :    074257800           Fax :    074258333           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : 1.พิจารณาตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการซื้อ พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600705144851038_นายวิวัฒน์ไชย สุนทรวิภาต.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ประสิทธิ์ ทิพากรเกียรติ    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 5 กรกฎาคม 2560