ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ตกลงราคา  เลขที่   ผจก.หญ.(ปบ.)294 ลว. 10 ต.ค. 2559

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จ้างย้ายแนวเสาแรงต่ำ บริเวณถนนคลอง ร.1 (ประตูหน้าควน-สะพานเมตตา) ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ระยะเวลาขายแบบ : 6 มีนาคม 2560 ถึง 6 มีนาคม 2560
วันที่เสนอราคา : -
เวลา : -
วงเงินงบประมาณ : 246181.97    บาท
ราคากลาง : 246181.97    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : -    รายการ
โทรศัพท์ :    -           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600306163246962_ย้ายเสาชลประทาน I-59-L-HAYCN.41.0014.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ประสิทธิ์ สุวรรณพงษ์    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 6 มีนาคม 2560