ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ตกลงราคา  เลขที่   หญ.(คล) 60-014

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุขาดแคลนสำรองใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ ปี 2560 และงานงบโครงการ
ระยะเวลาขายแบบ : 22 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่เสนอราคา : 24 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา : 9:00 น. - 15:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 179,390    บาท
ราคากลาง : 179,390    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 191,947.30    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 7    รายการ
โทรศัพท์ :    074-253959           Fax :    074-258333           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : -ระบุผลิตภัณฑ์(ยี่ห้อ)/SPEC และ Drawing/ระบุเลขทะเบียน Vendor List ที่จดทะเบียนกับ กฟภ. /หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย/หนังสือรับรองมาตรฐาน
-ส่งมอบ ณ คลังพัสดุหลักการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ ภายใน 20 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ
-การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะพิจารณาเป็นแต่ละรายการและสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บางรายการหรือบางส่วนแต่ละรายการ โดยไม่ผูกมัดที่จะต้องจัดซื้อจากผู้เสนอราคาต่ำสุดเสมอไป
- เงื่อนไขการประกอบการสั่งซื้อ/จ้าง เป็นไปตามข้อตกลงหรือรายละเอียดแนบ (ถ้ามี)
- ยื่นเสนอราคาพร้อมเอกสารประกอบทาง โทรสาร 074-258333 หรือทาง Mail : [email protected]
- มาตรฐาน SPEC NO.R-167/2542 , RHDW-011/2556 และ R-542/2543
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600222130724825_แนวทางการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง 3.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : ส่งเอกสารทาง Mail : [email protected] สอบถาม 080-5448083


ผู้รับผิดชอบ : ภรณี หนูดำ    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 22 กุมภาพันธ์ 2560