ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ตกลงราคา  เลขที่   หญ.(คล) 60-103

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุขาดแคลนรองงานโครงการ คสจ.7 ทดแทนพัสดุโครงการ คพจ.1 จำนวน 15 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 17 สิงหาคม 2560 ถึง 21 สิงหาคม 2560
วันที่เสนอราคา : 21 สิงหาคม 2560
เวลา : 8:30 น. - 15:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 464898.95    บาท
ราคากลาง : 464898.95    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 0.00    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 0.00    บาท
จำนวน : 15    รายการ
โทรศัพท์ :    074-253959           Fax :    074-258333           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : เงื่อนไขซื้ออุปกรณ์
-ระบุผลิตภัณฑ์(ยี่ห้อ)ให้ชัดเจน / แนบ SPEC และ Drawing /ระบุเลขทะเบียน Vendor list ที่จดทะเบียนกับ กฟภ. /หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย / หนังสือรับรองมาตรฐาน/Type test report
-นำส่งพัสดุ ณ คลังพัสดุหลัก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ
-การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะพิจารณาเป็นแต่ละรายการ และสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บางรายการหรือบางส่วนแต่ละรายการ โดยไม่ผูกมัดที่จะต้องจัดซื้อจากผู้เสนอราคาต่ำสุดเสมอไป
-ยื่นเสนอราคาพร้อมเอกสารประกอบทางโทรสาร 074-258333
-มาตรฐานตาม กฟภ.SPEC No. RHDW-011/2556
-ให้เสนอราคาโดยแสดงภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ละรายการ (ตามตัวอย่าง)
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600817094914836_แนวทางการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง15รายการลว15สค60.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : ส่งเอกสารทาง Mail : [email protected] สอบถาม 080-5448083


ผู้รับผิดชอบ : ภรณี หนูดำ    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 17 สิงหาคม 2560