ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ต.3 กฟอ.หญ.(บห) 025/61

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อคอนสื่อสาร รื้อถอนคอนเก่าพร้อมติดตั้งคอนสื่อสารใหม่ ด้วยวธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ : 27 มีนาคม 2561 ถึง 3 เมษายน 2561
วันที่เสนอราคา : 4 เมษายน 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 1960816.73    บาท
ราคากลาง : 1960816.73    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 0.00    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 0.00    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    074-253965-68 ,074-257805           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : พิจารณาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ส.2560
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610327114331652_ราคากลาางคอนสื่อสาร.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610327114331636_ประกาศ.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ภรณี หนูดำ    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 27 มีนาคม 2561