ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ต.3 กฟอ.หญ.(บห) 005/61

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตใช้งานติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ งบผู้ใช้ไฟ จำนวน 3 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 26 มกราคม 2561 ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่เสนอราคา : 6 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 1056946.00    บาท
ราคากลาง : 1056946.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 0.00    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 0.00    บาท
จำนวน : 3    รายการ
โทรศัพท์ :    074-253959           Fax :    074-258333           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : พิจารณาตามพระราชบัญญัิติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610126135531499_แนวทางการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางคอนกรีต 3 รายการ.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610126135531499_ประกาศเสา 3 รายการ.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ภรณี หนูดำ    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 26 มกราคม 2561