ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ตกลงราคา  เลขที่   หญ.(คล) 60-083

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานโครงการ คสจ.7 จำนวน 4 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 1 สิงหาคม 2560 ถึง 3 สิงหาคม 2560
วันที่เสนอราคา : 3 สิงหาคม 2560
เวลา : 8:30 น. - 15:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 449795.90    บาท
ราคากลาง : 449795.90    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 0.00    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 0.00    บาท
จำนวน : 4    รายการ
โทรศัพท์ :    074-253959           Fax :    074-258333           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : เงื่อนไขซื้ออุปกรณ์
-ระบุผลิตภัณฑ์(ยี่ห้อ)ให้ชัดเจน / แนบ SPEC และ Drawing /ระบุเลขทะเบียน Vendor list ที่จดทะเบียนกับ กฟภ. /หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย / หนังสือรับรองมาตรฐาน/Type test report
-นำส่งพัสดุ ณ คลังพัสดุหลัก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ
-การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะพิจารณาเป็นแต่ละรายการ และสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บางรายการหรือบางส่วนแต่ละรายการ โดยไม่ผูกมัดที่จะต้องจัดซื้อจากผู้เสนอราคาต่ำสุดเสมอไป
-เงื่อนไขการประกอบการสั่งซื้อ/จ้าง เป็นไปตามข้อตกลงหรือรายละเอียดแนบ (ถ้ามี)
-ยื่นเสนอราคาพร้อมเอกสารประกอบทางโทรสาร 074-258333
-มาตรฐานตาม กฟภ.SPEC No. RHDW-004/2550 , RHDW-011/2556 และ
R-167/2542
-ให้เสนอราคาโดยแสดงภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ละรายการ


ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600801092304936_แนวทางการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางอุปกรณ์4รายการลว26กค60.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : ส่งเอกสารทาง Mail : [email protected] สอบถาม 080-5448083


ผู้รับผิดชอบ : ภรณี หนูดำ    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 1 สิงหาคม 2560