ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ต.3 กฟอ.หญ.(บห) 064/61

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 61087298080
รายละเอียด : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบเคเบิลใต้ดินภายในสำนักงาน กฟอ.หาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ : 8 ตุลาคม 2561 ถึง 24 ตุลาคม 2561
วันที่เสนอราคา : 25 ตุลาคม 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 5630291.84    บาท
ราคากลาง : 5630000.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1000    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 281,514.60    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    074-253965-68 , 074-257800           Fax :    074-258333           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25611008154212934_อนุมัติราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25611008154212903_ประกาศ .pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ภรณี หนูดำ    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 8 ตุลาคม 2561