ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ตกลงราคา  เลขที่   หญ.(คล) 60-033

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุขาดแคลนใช้งานติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟและสำรองใช้งาน งบผู้ใช้ไฟ ปี 2560
ระยะเวลาขายแบบ : 31 มีนาคม 2560 ถึง 3 เมษายน 2560
วันที่เสนอราคา : 3 เมษายน 2560
เวลา : 9:00 น. - 15:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 121,180.00    บาท
ราคากลาง : 121,180.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 129,662.60    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 3    รายการ
โทรศัพท์ :    074-253959           Fax :    074-258333           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : เงื่อนไข
- ระบุผลิตภัณฑ์(ยี่ห้อ)ให้ชัดเจน / แนบ SPEC และ drawing / ระบุเลขทะเบียน Vendor List ที่จดทะเบียนกับ กฟภ. /หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย/หนังสือรับรองมาตรฐาน
- ส่งมอบ ณ คลังพัสดุหลักการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะพิจารณาเป็นแต่ละรายการ และสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บางรายการหรือบางส่วนแต่ละรายการ โดยไม่ผูกมัดที่จะต้องจัดซื้อจากผู้เสนอราคาต่ำสุดเสมอไป
- เงื่อนไขการประกอบการสั่งซื้อ/จ้าง เป็นไปตามข้อตกลงหรือรายละเอียดแนบ (ถ้ามี)
- ยื่นเสนอราคาพร้อมเอกสารประกอบทางโทรสาร ที่ 074-258333
- มาตรฐานตาม กฟภ.SPEC No. RLHT-012/2548 , RPRO-012/2556 ,
RPRO-019/2552

ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600330142235974_แนวทางการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง 10.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : ส่งเอกสารทาง Mail : [email protected] สอบถาม 080-5448083


ผู้รับผิดชอบ : ภรณี หนูดำ    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 30 มีนาคม 2560