ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ตกลงราคา  เลขที่   หญ.(คล) 60-093

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้่ออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่มีรหัสพัสดุมาตรฐาน ใช้งานติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ (C 02.1) จำนวน 1 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 9 สิงหาคม 2560 ถึง 11 สิงหาคม 2560
วันที่เสนอราคา : 11 สิงหาคม 2560
เวลา : 8:30 น. - 15:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 184896.00    บาท
ราคากลาง : 184896.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 0.00    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 0.00    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    074-253959           Fax :    074-258333           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : เงื่อนไขซื้ออุปกรณ์
-ระบุผลิตภัณฑ์(ยี่ห้อ)ให้ชัดเจน / แนบ SPEC และ Drawing
-นำส่งพัสดุ ณ คลังพัสดุหลัก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ
-การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะพิจารณาเป็นแต่ละรายการ และสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บางรายการหรือบางส่วนแต่ละรายการ โดยไม่ผูกมัดที่จะต้องจัดซื้อจากผู้เสนอราคาต่ำสุดเสมอไป
-ยื่นเสนอราคาพร้อมเอกสารประกอบทางโทรสาร 074-258333
-มาตรฐาน IEC 60502
-ให้เสนอราคาโดยแสดงภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ละรายการ (ตามตัวอย่าง)
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600809154750826_แนวทางการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาสายทองแดง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : ส่งเอกสารทาง Mail : [email protected] สอบถาม 080-5448083


ผู้รับผิดชอบ : ภรณี หนูดำ    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 9 สิงหาคม 2560