ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ตกลงราคา  เลขที่   ผจก.หญ.ลว.20 มี.ค.60

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงของ กฟภ. (ไตรมาส 2)ประจำปี 2560
ระยะเวลาขายแบบ : 21 มีนาคม 2560 ถึง 21 มีนาคม 2560
วันที่เสนอราคา : -
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 484,000.00    บาท
ราคากลาง : 484,000.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    074257805           Fax :    074253751           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : มีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง ตามระเบียบ กฟภ. และผ่านการสอบภาคทฤษฏี และปฏิบัติในการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างบำรุงรักษาหม้อแปลง กฟภ.
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : ไม่มีไฟล์   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600401111555819_บำรุงรักษาหม้อแปลง.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ประสิทธิ์ สุวรรณพงษ์    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 1 เมษายน 2560