ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ต.3กฟอ.หญ.(บห)007/61

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์ สับเปลี่ยน ถอนคืน กฟอ.หาดใหญ่ ประจำปี 2561
ระยะเวลาขายแบบ : 29 มกราคม 2561 ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่เสนอราคา : 6 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา : 8:30 น. - 8:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 1,348,200    บาท
ราคากลาง : 1,348,200    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 0    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 0    บาท
จำนวน : 3    รายการ
โทรศัพท์ :    074253750           Fax :    074258333           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : พิจารณาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พใศ.2560
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : ไม่มีไฟล์   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610129164549154_ประกาศเชิญชวน.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ธีรวัฒน์ ชินจิรภัทร    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 29 มกราคม 2561