ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ตกลงราคา  เลขที่   หญ.(คล) 60-053

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อหม้อแปลงขนาดใหญ่ ใช้งานติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ งบผู้ใช้ไฟ ปี 2560 จำนวน 1 รายการ
- หม้อแปลง 400 เควีเอ 3 เฟส แบบธรรมดา 33-0.40/0.23 เควี ดีวายเอ็น 11
ระยะเวลาขายแบบ : 19 พฤษภาคม 2560 ถึง 22 พฤษภาคม 2560
วันที่เสนอราคา : 22 พฤษภาคม 2560
เวลา : 8:30 น. - 15:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 240700.00    บาท
ราคากลาง : 240700.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 257549.00    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    074-253959           Fax :    047-258333           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : เงื่อนไขซื้อหม้อแปลง
-ระบุผลิตภัณฑ์(ยี่ห้อ)ให้ชัดเจน / แนบ SPEC และ drawing / ระบุเลขทะเบียน Vendor List ที่จดทะเบียนกับ กฟภ. /หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย/หนังสือรับรองมาตรฐาน/Type test report
-นำส่งทดสอบที่ กมป.สนญ. ภายใน 15 วัน หลังจาก กมป.ทดสอบแล้วเสร็จ ผู้ขายต้องจดส่งพัสดุให้คลังพัสดุหลักการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ ภายใน 5 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กมป.
-การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะพิจารณาเป็นแต่ละรายการ และสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บาง รายการหรือบางส่วนแต่ละรายการ โดยไม่ผูกมัดที่จะต้องจัดซื้อจากผู้เสนอราคาต่ำสุดเสมอไป
-เงื่อนไขการประกอบการสั่งซื้อ/จ้าง เป็นไปตามข้อตกลงหรือรายละเอียดแนบ (ถ้ามี)
-ยื่นเสนอราคาพร้อมเอกสารประกอบทางโทรสาร ที่ 074-258333
-มาตรฐานตาม กฟภ.SPEC No.RTRN-008/2552
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600519143458166_แนวทางการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง 001.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : ส่งเอกสารทาง Mail : [email protected] สอบถาม 080-5448083


ผู้รับผิดชอบ : ภรณี หนูดำ    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 19 พฤษภาคม 2560