ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา  เลขที่   ต.3-หญ.(จปก.) 002/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี 2560 (งานงดจ่ายไฟ กรณีค้างชำระค่าไฟฟ้าและ
ค่าอื่น ๆ) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ ชั้น 1 และการไฟฟ้าสาขาย่อยบางกล่ำ จำนวน 12 พื้นที่ (พื้นที่ A – L) มีกำหนดระยะเวลาการจ้าง 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาขายแบบ : 16 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่เสนอราคา : 8 มีนาคม 2560
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 5360298.75    บาท
ราคากลาง : -    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 535    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 268100    บาท
จำนวน : 12    รายการ
โทรศัพท์ :    074-253960           Fax :    074-258000           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600201182342297_ราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600202163318373_ประกาศประกวดราคา.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : กิติศักดิ์ วัยนิพลี    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 1 กุมภาพันธ์ 2560