ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ตกลงราคา  เลขที่   หญ.(ปบ)325 ลว. 3 พ.ย. 2559

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : ปรับปรุงติดตั้งหม้อแปลงเสริมที 4074 บริเวณซอยบ้านตก ซอยโชคอนันต์ ม.2 ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ระยะเวลาขายแบบ : 17 สิงหาคม 2560 ถึง 17 สิงหาคม 2560
วันที่เสนอราคา : -
เวลา : -
วงเงินงบประมาณ : 238984.50    บาท
ราคากลาง : 238984.50    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : -    รายการ
โทรศัพท์ :    074257805           Fax :    074258333           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : 1.มีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบ กฟภ.
2.มีทีมงานและเครื่องมือที่น่าเชื่อถือได้
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600829084820087_ปรับปรุงหม้อแปลงเสริม4074.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ประสิทธิ์ สุวรรณพงษ์    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 29 สิงหาคม 2560