ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ตกลงราคา  เลขที่   หญ.(คล) 60-069

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดขาดแคลน สำหรับใช้งานและทดแทน งานโครงการ คสจ.7 และใช้งานงบทำการ
ระยะเวลาขายแบบ : 19 มิถุนายน 2560 ถึง 22 มิถุนายน 2560
วันที่เสนอราคา : 22 มิถุนายน 2560
เวลา : 8:30 น. - 15:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 377088.00    บาท
ราคากลาง : 377088.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 403484.16    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    074-253959           Fax :    074-258333           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : เงื่อนไขซื้ออุปกรณ์
-ระบุผลิตภัณฑ์(ยี่ห้อ)ให้ชัดเจน / แนบ SPEC และ Drawing /หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย / หนังสือรับรองมาตรฐาน / Type test report
-นำส่งพัสดุ ณ คลังพัสดุหลัก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ
-การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะพิจารณาเป็นแต่ละรายการ และสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บางรายการหรือบางส่วนแต่ละรายการ โดยไม่ผูกมัดที่จะต้องจัดซื้อจากผู้เสนอราคาต่ำสุดเสมอไป
-เงื่อนไขการประกอบการสั่งซื้อ/จ้าง เป็นไปตามข้อตกลงหรือรายละเอียดแนบ (ถ้ามี)
-ยื่นเสนอราคาพร้อมเอกสารประกอบทางโทรสาร ที่ 074-258333
-มาตรฐานตาม กฟภ.SPEC No. R-902/2542

ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600619112021727_แนวทางการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางดิสคอนเนคติ้งสวืตซ์.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : ส่งเอกสารทาง Mail : [email protected] สอบถาม 080-5448083


ผู้รับผิดชอบ : ภรณี หนูดำ    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 19 มิถุนายน 2560