ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ซส.หญ.(คล)-03/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต สำหรับใช้งานและซื้อทดแทนที่ยืมจากโครงการอื่นมาดำเนินการแล้ว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการสอบราคา
(สอบราคาเลชที่ ซส.หญ.(คล)-03/2560

ระยะเวลาขายแบบ : 14 มิถุนายน 2560 ถึง 27 มิถุนายน 2560
วันที่เสนอราคา : 29 มิถุนายน 2560
เวลา : 9:00 น. - 11:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 1032400.00    บาท
ราคากลาง : 1104668.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 2    รายการ
โทรศัพท์ :    074-253959           Fax :    074-258333           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : เงื่อนไขซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต
-ระบุเลขทะเบียน Vendor List ที่จดทะเบียนกับ กฟภ.
-ส่งมอบ ณ คลังพัสดุหลักการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาและภายในงวดสามารถทยอยส่งได้
-การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บางรายการหรือบางส่วนแต่ละรายการโดยไม่ผูกมัดที่จะต้องจัดซื้อจากผู้เสนอราคาต่ำสุดเสมอไป
-เงื่อนไขการประกอบการสั่งซื้อ/จ้าง เป็นไปตามข้อตกลงหรือรายละเอียดแนบ (ถ้ามี)
-มาตรฐานตาม SPEC PEA.
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600614091210029_แนวทางการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางสอบราคาคอนกรีต.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600614091659650_Scan003.pdf   
หมายเหตุ : ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่แผนกบริหารงานทั่วไป (ชั้น2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ โทร/โทรสาร 074-253965-68 / 074-258333 ในวันเวลาราชการหรือสามารถดุรายละเอียดการสอบราคาซื้อได้ที่ website www.pea.co.th


ผู้รับผิดชอบ : ภรณี หนูดำ    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 14 มิถุนายน 2560