ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ตกลงราคา  เลขที่   ผจก.หญ.(ปบ.)137 ลว. 10 พ.ค. 2559

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จ้างติดตั้งหม้อแปลงเสริมที 951 บริเวณซอยประสานใจ ถนนนวลแก้ว อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ระยะเวลาขายแบบ : 24 มีนาคม 2560 ถึง 24 มีนาคม 2560
วันที่เสนอราคา : -
เวลา : -
วงเงินงบประมาณ : 100,715.95    บาท
ราคากลาง : 100,715.95    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : -    รายการ
โทรศัพท์ :    -           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600324151811523_ปรับปรุงหม้อแปลงเสริม 951 ประสานใจ.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ประสิทธิ์ สุวรรณพงษ์    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 24 มีนาคม 2560