ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ตกลงราคา  เลขที่   หญ.(คล) 60-048

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื่อพัสดุขาดแคลนใช้งานติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ งบลงทุนปี 2560 จำนวน 3 รายการ
- ซีที ใช้นอกอาคาร 33 เควี 20/5 แอมป์ จำนวน 4 เครื่อง
- ซีที ใช้นอกอาคาร 33 เควี 30/5 แอมป์ จำนวน 8 เครื่อง
- ซีที ใช้นอกอาคาร 33 เควี 75/5 แอมป์ จำนวน 4 เครื่อง
ระยะเวลาขายแบบ : 15 พฤษภาคม 2560 ถึง 17 พฤษภาคม 2560
วันที่เสนอราคา : 17 พฤษภาคม 2560
เวลา : 8:30 น. - 15:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 258400.00    บาท
ราคากลาง : 258400.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 276488.00    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 3    รายการ
โทรศัพท์ :    074-253959           Fax :    074-258333           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : เงื่อนไขซื้อซีที
-ระบุผลิตภัณฑ์(ยี่ห้อ)ให้ชัดเจน / แนบ SPEC และ drawing / ระบุเลขทะเบียน Vendor List ที่จดทะเบียนกับ กฟภ. /หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย/หนังสือรับรองมาตรฐาน/Type test report
-นำส่งทดสอบที่ กมต.สนญ. ภายใน 25 วัน หลังจาก กมต.ทดสอบแล้วเสร็จ ผู้ขายต้องจัดส่งพัสดุให้คลังพัสดุหลัก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ ภายใน 5 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กฟภ.
-การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะพิจารณาเป็นแต่ละรายการ และสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บาง รายการหรือบางส่วนแต่ละรายการ โดยไม่ผูกมัดที่จะต้องจัดซื้อจากผู้เสนอราคาต่ำสุดเสมอไป
- เงื่อนไขการประกอบการสั่งซื้อ/จ้าง เป็นไปตามข้อตกลงหรือรายละเอียดแนบ (ถ้ามี)
- ยื่นเสนอราคาพร้อมเอกสารประกอบทางโทรสาร ที่ 074-258333
- มาตรฐานตาม กฟภ.SPEC No.RMTR-021/2553
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600515132827783_แนวทางการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง 9.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : ส่งเอกสารทาง Mail : [email protected] สอบถาม 080-5448083


ผู้รับผิดชอบ : ภรณี หนูดำ    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 15 พฤษภาคม 2560