ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ตกลงราคา  เลขที่   ผจก.หญ.(ปบ.)390 ลว. 18 ม.ค. 2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จ้างปรับปรุงแรงต่ำ ที 683 บริเวณถนนคลองแห-คูเต่า ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ระยะเวลาขายแบบ : 23 พฤษภาคม 2560 ถึง 23 พฤษภาคม 2560
วันที่เสนอราคา : -
เวลา : -
วงเงินงบประมาณ : 155727.57    บาท
ราคากลาง : 155727.57    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : -    รายการ
โทรศัพท์ :    -           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : ไม่มีไฟล์   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ประสิทธิ์ สุวรรณพงษ์    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 23 พฤษภาคม 2560