ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ตกลงราคา  เลขที่   หญ.(คล) 60-016

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต สำหรับใช้งานติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ งบผู้ใช้ไฟ ปี 2560 และ งบลงทุน ปี 2558
ระยะเวลาขายแบบ : 23 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่เสนอราคา : 24 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา : 9:00 น. - 15:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 317,800    บาท
ราคากลาง : 317,800    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 340,046    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 2    รายการ
โทรศัพท์ :    074-253959           Fax :    074-258333           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : - ระบุเลขทะเบียน Vendor List ที่จดทะเบียนกับ กฟภ.
-ส่งมอบ ณ คลังพัสดุหลักการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อและภายในงวดให้สามารถทยอยส่งได้
-การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะพิจารณาเป็นแต่ละรายการและสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บางรายการหรือบางส่วนแต่ละรายการ โดยไม่ผูกมัดที่จะต้องจัดซื้อจากผู้เสนอราคาต่ำสุดเสมอไป
- เงื่อนไขการประกอบการสั่งซื้อ/จ้าง เป็นไปตามข้อตกลงหรือรายละเอียดแนบ (ถ้ามี)
- มาตรฐานตาม SPEC PEA

ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600223085327529_แนวทางการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง 5.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : ส่งเอกสารทาง Mail : [email protected] สอบถาม 080-5448083


ผู้รับผิดชอบ : ภรณี หนูดำ    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 23 กุมภาพันธ์ 2560