ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ตกลงราคา  เลขที่   ผจก.หญ.(ปบ.)004 ลว. 23 ม.ค.2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จ้างย้ายแนวเสาไฟฟ้า เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา บริเวณบ้านวังพา ถนนวังพา-คลองทุ่ง หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ระยะเวลาขายแบบ : 19 เมษายน 2560 ถึง 19 เมษายน 2560
วันที่เสนอราคา : -
เวลา : -
วงเงินงบประมาณ : 286,056.05    บาท
ราคากลาง : 286,056.05    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : -    รายการ
โทรศัพท์ :    074257805           Fax :    074258333           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : มีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบ กฟภ.
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600419112806602_ปรับปรุงย้ายแนวเสา วังพา.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ประสิทธิ์ สุวรรณพงษ์    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 19 เมษายน 2560