ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ตกลงราคา  เลขที่   หญ.(คล) 60-003

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อหม้อแปลงติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ งบผู้ใช้ไฟ ปี 2559 จำนวน 2 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 18 มกราคม 2560 ถึง 20 มกราคม 2560
วันที่เสนอราคา : 20 มกราคม 2560
เวลา : 8:30 น. - 15:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 278800    บาท
ราคากลาง : 278800    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 298316    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 2    รายการ
โทรศัพท์ :    074-210700           Fax :    074-210700           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : - ระบุผลิตภัณฑ์(ยี่ห้อ)ให้ชัดเจน / แนบ SPEC และ drawing / ระบุเลขทะเบียน Vendor List ที่จดทะเบียนกับ กฟภ. /หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย/หนังสือรับรองมาตรฐาน /Type test/test report
- ส่งมอบ ณ คลังพัสดุหลักการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ ภายใน 30 วัน
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะพิจารณาเป็นแต่ละรายการ และสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บางรายการหรือบางส่วนแต่ละรายการ โดยไม่ผูกมัดที่จะต้องจัดซื้อจากผู้เสนอราคาต่ำสุดเสมอไป
- เงื่อนไขการประกอบการสั่งซื้อ/จ้าง เป็นไปตามข้อตกลงหรือรายละเอียดแนบ (ถ้ามี)
- ยื่นเสนอราคาพร้อมเอกสารประกอบทางโทรสารเท่านั้น ที่ 074-210700 หรือ Mail : [email protected]
- มาตรฐานตาม SPEC No. RTRN-008/2552
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600118141227708_หญ.(คล) 60-003.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : โปรดอ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาโดยละเอียด สงสัยสอบถาม 074-210700


ผู้รับผิดชอบ : ชุติมา วัฒนศักดิ์ภูบาล    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 18 มกราคม 2560