ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ซส.หญ.(คล)-08/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ จำนวน 13 รายการ (สอบราคาเลขที่ ซส.หญ.(คล)-08/2560)
ระยะเวลาขายแบบ : 3 สิงหาคม 2560 ถึง 11 สิงหาคม 2560
วันที่เสนอราคา : 15 สิงหาคม 2560
เวลา : 8:30 น. - 10:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 1293298.30    บาท
ราคากลาง : 1293298.30    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 0.00    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 0.00    บาท
จำนวน : 13    รายการ
โทรศัพท์ :    074-253959           Fax :    074-258333           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : เงื่อนไขซื้ออุปกรณ์
-ระบุผลิตภัณฑ์(ยี่ห้อ)ให้ชัดเจน / แนบ SPEC และ Drawing /ระบุเลขทะเบียน Vendor list ที่จดทะเบียนกับ กฟภ. /หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย / หนังสือรับรองมาตรฐาน/Type test report
-นำส่งพัสดุ ณ คลังพัสดุหลัก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
-การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะพิจารณาเป็นแต่ละรายการ และสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บางรายการหรือบางส่วนแต่ละรายการ โดยไม่ผูกมัดที่จะต้องจัดซื้อจากผู้เสนอราคาต่ำสุดเสมอไป
-มาตรฐานตาม กฟภ.SPEC No. ตามเอกสารกำหนดการสอบราคา
-ให้เสนอราคาโดยแสดงภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ละรายการ
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600803102742473_แนวทางการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางสอบราคาอุปกรณ์13รายการซสหญคล082560.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600807105007998_Scan005-01.pdf   
หมายเหตุ : ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกบริหารงานทั่วไป(ชั้น2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหาดใหญ่ โทร.074-253959
ในวันเวลาราชการหรือสามารถดูรายละเอียดการสอบราคาซื้อได้ที่ website www.pea.co.th


ผู้รับผิดชอบ : ภรณี หนูดำ    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 3 สิงหาคม 2560