ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ตกลงราคา  เลขที่   ต.3 กฟอ.หญ.(ปบ.)558/60 ลว. 10 ก.พ.2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อตู้คอนเทนเนอร์ สำหรับใช้งาน แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ จำนวน 2 ตู๊
ระยะเวลาขายแบบ : 25 เมษายน 2560 ถึง 27 เมษายน 2560
วันที่เสนอราคา : -
เวลา : -
วงเงินงบประมาณ : 276,000    บาท
ราคากลาง : -    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : -    รายการ
โทรศัพท์ :    -           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600426095856019_ราคากลางตู้คอนเทนเนอร์.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ประสิทธิ์ สุวรรณพงษ์    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 25 เมษายน 2560