ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ตกลงราคา  เลขที่   หญ.(คล) 60-047

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุขาดแคลนใช้งานงบผู้ใช้ไฟ ปี 2560 งบลงทุนปี 2558 และงบโครงการ จำนวน 6 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 9 พฤษภาคม 2560 ถึง 16 พฤษภาคม 2560
วันที่เสนอราคา : 16 พฤษภาคม 2560
เวลา : 8:30 น. - 15:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 112053.00    บาท
ราคากลาง : 112053.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 119896.71    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 6    รายการ
โทรศัพท์ :    074-253959           Fax :    074-258333           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : เงื่อนไขซื้ออุปกรณ์
-ระบุผลิตภัณฑ์(ยี่ห้อ)ให้ชัดเจน / แนบ SPEC และ drawing / ระบุเลขทะเบียน Vendor List ที่จดทะเบียนกับ กฟภ. /หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย/หนังสือรับรองมาตรฐาน/Type test report
-นำส่งพัสดุ ณ คลังพัสดุหลัก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ
-การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะพิจารณาเป็นแต่ละรายการ และสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บาง รายการหรือบางส่วนแต่ละรายการ โดยไม่ผูกมัดที่จะต้องจัดซื้อจากผู้เสนอราคาต่ำสุดเสมอไป
-เงื่อนไขการประกอบการสั่งซื้อ/จ้าง เป็นไปตามข้อตกลงหรือรายละเอียดแนบ (ถ้ามี)
-ยื่นเสนอราคาพร้อมเอกสารประกอบทางโทรสาร ที่ 074-258333
-มาตรฐานตาม กฟภ.SPEC No.RHDW-004/2550 , RHDW-011/2550 ,
R-542/2543 ,R-167/2542 และ R-506/2546
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600509155250932_แนวทางการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง 8.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : ส่งเอกสารทาง Mail : [email protected] สอบถาม 080-5448083


ผู้รับผิดชอบ : ภรณี หนูดำ    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 9 พฤษภาคม 2560