ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ตกลงราคา  เลขที่   ผจก.หญ.(ปบ)119 ลว.26 เม.ย. 2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จ้างซ่อมแซมระบบจำหน่ายชำรุด บริเวณถนนนิพัทธ์อุทิศ 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ระยะเวลาขายแบบ : 9 มิถุนายน 2560 ถึง 9 มิถุนายน 2560
วันที่เสนอราคา : -
เวลา : -
วงเงินงบประมาณ : 121,421.55    บาท
ราคากลาง : 121,421.55    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : -    รายการ
โทรศัพท์ :    074257805           Fax :    074258333           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : มีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบ กฟภ.
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600609112836217_ซ่อมแซมระบบจำหน่าย ถนนนิพัทธ์อุทิศ 2.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ประสิทธิ์ สุวรรณพงษ์    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 9 มิถุนายน 2560