logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
น.1กกค.(จร.)(ซปก.)(e-bid)07/2563
เรื่อง
ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพื่อใช้งานก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟอ.ฝาง, แม่สาย, กฟส.อ.เชียงของ, เชียงแสน
รายละเอียด
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
23,450,537.30 บาท
วันที่ประกาศ
14/05/2563
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
19/10/2563
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองก่อสร้างและบริหารโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่
e-mail
thikhamporn.dua@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
208 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์
053-241018 ต่อ 10167
โทรสาร
-
ผู้บันทึกข้อมูล
ทิฆัมพร ดวงปินตา

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1เอกสารประกาศเชิญชวนร่างเอกสารประกาศเชิญชวน.pdf
2เอกสารประกวดราคาร่างเอกสารประกวดราคา.pdf
33 แบบเปิดเผยราคากลาง e-bid07-633 แบบเปิดเผยราคากลาง e-bid07-63.pdf
44 เงื่อนไขหน้าสุดท้าย4 เงื่อนไขหน้าสุดท้าย.pdf
55 สเปก คอน 2 และ 2.5 หน้า 1205 สเปก คอน 2 และ 2.5 หน้า 120.pdf
66 สเปก คอน 2.5 หน้า 1006 สเปก คอน 2.5 หน้า 100.pdf
77 สเปก เสา 9 และ 127 สเปก เสา 9 และ 12.pdf
88 สเปก เสา 12.20 และ 14.308 สเปก เสา 12.20 และ 14.30.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น