logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
PEA-DSRP.3(F)-125/2562
เรื่อง
จัดซื้ออุปกรณ์ เพื่อใช้เปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างสายส่ง ระบบ 115 เควี.วงจร Incoming เป็นแบบเหนือดิน จำนวน 4 วงจร เพื่อจ่ายไฟให้สถานีไฟฟ้ามาบตาพุด1 และสถานีไฟฟ้ามาบตาพุด 1 (ชั่วคราว) จ.ระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด
จัดซื้ออุปกรณ์ เพื่อใช้เปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างสายส่ง ระบบ 115 เควี.วงจร Incoming เป็นแบบเหนือดิน จำนวน 4 วงจร เพื่อจ่ายไฟให้สถานีไฟฟ้ามาบตาพุด1 และสถานีไฟฟ้ามาบตาพุด 1 (ชั่วคราว) จ.ระยอง
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
9,016,410.64 บาท
วันที่ประกาศ
30/01/2563
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
04/08/2563
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองสนับสนุนงานก่อสร้าง
e-mail
csd@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ 200 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์
025909066
โทรสาร
025909068
ผู้บันทึกข้อมูล
โสรยา ฤกษ์ใหญ่

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1TOR 125.62.pdf
2ตารางราคากลาง 125.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น