logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
ก.2จบ(บห.)010/2563
เรื่อง
การจ้างก่อสร้างงานถมดินบดอันแน่นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยบ้านเตาหม้อ
รายละเอียด
การจ้างก่อสร้างงานถมดินบดอันแน่นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยบ้านเตาหม้อ บดอัดดินเดิม ดินที่ได้มาจากแหล่งดินที่เหมาะสม หรือให้ดินที่ได้จากการเกรดปรับระดับเพื่อทำถนน-ลาน ถมเป็นชั้น ๆ หนาชั้นละไม่เกิน 0.30 ม. (วัดขนาดก่อนบดอัด)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
1,086,930.00 บาท
วันที่ประกาศ
21/04/2563
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
28/08/2564
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
แผนกบริหารงานทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี
e-mail
Yarnsiri.suk@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
1166 ถนนท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์
039302179
โทรสาร
039325903
ผู้บันทึกข้อมูล
ญาณศิริ สุขดวง

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานถมดินบดอัดแน่นร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกศ์.pdf
2ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.pdf
3ใบแสดงราคากลางตามแบบ ป.ป.ช. กำหนดราคากลางตามแบบ ป.ป.ช. กำหนด.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น