logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
PAT-SCPS01/2020
เรื่อง
งานจ้างเหมาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (CSCS) ระยะที่ 4 ตามงบประมาณลงทุนประจำปี 2563 (ครั้งที่ 3)
รายละเอียด
งานจ้างเหมาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (CSCS) ระยะที่ 4 สำหรับกลุ่มที่ 1 – กลุ่มที่ 3 จำนวน 17 สถานีไฟฟ้า ตามงบประมาณลงทุนประจำปี 2563
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
423,720,000.00 บาท
วันที่ประกาศ
14/04/2563
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
21/04/2564
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองอุปกรณ์ควบคุม
e-mail
PAT.DIV@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
กองอุปกรณ์ควบคุม อาคาร LED ชั้น 15 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 200 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม 10900
โทรศัพท์
0 2590 5546
โทรสาร
ผู้บันทึกข้อมูล
ไพฑูรย์ เลิศนภารัตน์

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ร่างเอกสารประกาศเชิญชวน25630414 - ตัวอย่างร่างเอกสารประกาศเชิญชวน.pdf
2ร่างเอกสารประกวดราคา25630414 - ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา.pdf
31.7มาตรฐานและคุณสมบัติทางเทคนิค1.7มาตรฐานและคุณสมบัติทางเทคนิค.pdf
41.8 รายชื่อผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ป้องกันสำหรับงานบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า (Acceptance Lists)1.8 รายชื่อผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ป้องกันสำหรับงานบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า (Acceptance Lists).pdf
51.9 แบบฟอร์มตัวอย่างบัญชีรายการแจ้งปริมาณงา1.9 แบบฟอร์มตัวอย่างบัญชีรายการแจ้งปริมาณงาน (Bill of Materials).pdf
61.10 แบบฟอร์มตัวอย่างเอกสารแสดง Table of Compliance1.10 แบบฟอร์มตัวอย่างเอกสารแสดง Table of Compliance.pdf
71.11แบบฟอร์มตัวอย่างเอกสารแสดง Design Data and Guarantee1.11แบบฟอร์มตัวอย่างเอกสารแสดง Design Data and Guarantee.pdf
81.12 แบบฟอร์มหนังสือสัญญาการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ1.12 แบบฟอร์มหนังสือสัญญาการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ (Non – Disclosure Agreement).pdf
91.1 รายละเอียดและขอบเขตของงาน1.1 รายละเอียดและขอบเขตงาน 2563-3.pdf.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น