logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
63027227316
เรื่อง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงที่ดิน(ถมดิน),ก่อสร้างโรงเก็บพัสดุพร้อมสำนักงาน 2 หลัง,โรงเก็บมิเตอร์พร้อมสำนักงาน 1 หลัง,คลังโปร่ง 1 หลัง,โรงจอดรถยนต์,ถนน-ลาน คสล.,รางระบายน้ำและ งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิมที่ กฟจ.ราชบุรี จ.ราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงที่ดิน(ถมดิน),ก่อสร้างโรงเก็บพัสดุพร้อมสำนักงาน 2 หลัง,โรงเก็บมิเตอร์พร้อมสำนักงาน 1 หลัง,คลังโปร่ง 1 หลัง,โรงจอดรถยนต์,ถนน-ลาน คสล.,รางระบายน้ำและ งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิมที่ กฟจ.ราชบุรี จ.ราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
20,330,000.00 บาท
วันที่ประกาศ
24/02/2563
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
27/07/2563
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี
e-mail
aphichet.san@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
86 หมู่ 8 ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์
032337520
โทรสาร
ผู้บันทึกข้อมูล
วรานิษฐ์ วิชิตไพบูลย์

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
163027227316_25630224151602_2.zip
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น