logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
น.2 กกค.(จร.)-01/2563
เรื่อง
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ตามโครงการ คพจ.1 ในพื้นที่ กฟน.2 จำนวน 30 รายการ
รายละเอียด
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ตามโครงการ คพจ.1 ในพื้นที่ กฟน.2 จำนวน 30 รายการ เลขที่ น.2 กกค.(จร.)-01/2563
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
39,893,298.99 บาท
วันที่ประกาศ
02/04/2563
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
08/03/2564
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
แผนกจัดการงานโครงการก่อสร้างระบบจำหน่าย กองก่อสร้างและบริหารโคงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก
e-mail
apinun.por@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
แผนกจัดการงานโครงการก่อสร้างระบบจำหน่าย กองก่อสร้างและบริหารโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก 350/9 หมู่ที่ 7 ถนนมิตรภาพ ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์
0-5532-0075
โทรสาร
0-5532-0137
ผู้บันทึกข้อมูล
อภินันท์ พรตรีสัตย์

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ร่างเอกสาร TORร่างTOR 01 ปี 2563.pdf
2ตารางเปิดเผยราคากลางตารางแสดงวงเงินงบประมาณ.pdf
3Spec spec แนบ TOR จร.01 ปี 2563.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น