logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
น.2ปบ.146/62
เรื่อง
จ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้แรงสูง กฟจ.พร. ประจำปี 2563
รายละเอียด
จ้างเหมาเอกชนตัดกิ่งไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าแรงสูง เพื่อป้องกันการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ตามรายการจ้างเหมาดังนี้ 1.วงจร 4 แพร่ 2.วงจร 5 แพร่ 3. วงจร 6 แพร่ 4. วงจร 8 แพร่ 5.วงจร 1 รก.
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
499,514.52 บาท
วันที่ประกาศ
06/01/2563
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
31/12/2563
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กฟจ.พร.
e-mail
-
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดแพร่ (ปบ.) 189 ม.8 ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่
โทรศัพท์
054-653222
โทรสาร
-
ผู้บันทึกข้อมูล
กฤษราช อินต๊ะ

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะใช้ร่างประกาศ TOR ตามประกาศดังกล่าว ดำเนินการจัดหาต่อไป