logo
วันที่ประกาศเลขที่ประกวดราคาเรื่องงบประมาณ (บาท)เรียกดู
22/08/2563น.3 กบญ.(จซ.)955/2563จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตฯงบประมาณ ปี พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 1)11,003,041.12
22/06/2563กฟภ.กจน.ป(ย)-012-2563รถบรรทุกเฉพาะกิจ (รถบรรทุกน้ำขนาด 12,000 ลิตร) 11,556,000.00
12/06/2563กฟภ.กคข.ป(ซื้อ)-018-2563จัดซื้ออุปกรณ์ Ethernet Switch Layer 3 สำหรับสถานีไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เพิ่มเติม (สถานีไฟฟ้าใหม่) จำนวน 219 ชุด95,256,785.31
10/06/2563มท 5310.32/ดบ.5389 ลว. 10 มี.ค. 2563จ้างเหมาก่อสร้างงานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ระบบจำหน่าย บริเวณ SF6 หน้าวัดนางบวช ถึง DDE บ้านเขาชะโอย709,875.75
10/06/2563ก.2 กบษ.(บฟ.)30309/2563จ้างปรับปรุงสวิทซ์เกียร์ระบบ 115 เควี สถานีไฟฟ้าพัทยาใต้ 1109,461,000.00
09/06/2563กฟภ.กจน.ป(ช)-023-2563จัดซื้อ Cable termination kit , Splicing kit จำนวน 2 รายการ12,326,400.00
09/06/2563PEA-I(F)-032/25630ัดซื้อเครื่องมือสำหรับงานก่อสร้างสายส่ง 115 เควี (21 รายการ) (ไฟฟ้า) ตามแผนงานจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และยานพาหนะสำหรับปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ กฟภ.9,737,000.00
08/06/2563อร.(ปอจ.)01/2563งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบป้องกันเพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์ ABB และ SIEMENS ให้รองรับเทคโนโลยี IEC61850 จำนวน 9 สถานี163,961,496.04
08/06/2563PEA-TSDP.9.2(A)-056/2563ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโยธา ที่สถานีไฟฟ้าปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)39,006,342.82
05/06/2563กฟภ.กจต.ป(ลถ)-018-2563 จัดซื้อลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทพ์ 33 เควี แบบ 57-3L จำนวน 25,100 ชุด30,166,082.00
05/06/2563น.1กบษ.(ตบ.)(ซปก)(e-bid) 1/2563จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ที่ได้รับจัดสรรงบตามแผนงานสนับสนุนการดำเนินการ ระยะที่ 4 ปี 2562 และเครื่องมือเครื่องใช้ ที่ได้รับจัดสรรงบตามแผนงานจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ กฟภ. ปี 2563 ของ กบษ.ฝปบ.น.15,564,000.00
04/06/2563กฟภ.กคข.ป(ซื้อ)-017-2563จัดซื้อเครื่องพิมพ์สำหรับพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า จำนวน 32 ชุด11,031,648.64
01/06/2563กฟภ.กจน.ป(ย)-013-2563รถบรรทุกเฉพาะกิจ (รถบริการด้านฮอทไลน์)55,918,200.00
29/05/256363IAHEB014ประกวดราคาซื้อลูกถ้วยตามแผนการจัดหาพัสดุงบผู้ใช้ไฟปี 2563 จำนวน 5 รายการ (63IAHEB014)9,267,103.08
29/05/2563ซป.ฉ.1 (จซ) 18/2563ประกวดราคาซื้อพัสดุหลัก ประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 11 รายการ11,794,075.00
28/05/2563กฟภ.กจต.ป(ลถ)-023-2563จัดซื้อลูกถ้วยแยกสายไฟฟ้าพอร์ซเลน Type 3 จำนวน 49,280 ชุด และ Type 4 จำนวน 2,632 ชุด81,159,782.48
28/05/2563PEA-MGBT-01/2563งานจ้างเหมาพัฒนาะระบบไมโครกริด ที่ อ.เบตง จ.ยะลา385,200,000.00
28/05/2563PEA(S2)กบญ.015/2563จัดซื้อพัสดุหลัก งบผู้ใช้ไฟ ปี 2563 ประเภทสายไฟ จำนวน 4 รายการ36,526,055.00
27/05/2563ซป.ฉ.1(จซ) 14/2563ประกวดราคาซื้อพัสดุหลัก ประเภทสายไฟ จำนวน 6 รายการ ตามแผนการจัดซื้อเลขที่ ซป.ฉ.1(จซ) 14/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)57,177,055.00
26/05/2563ฉ.3 ชย.(บห)EBD-002/2563จัดซื้อพัสดุประเภทสายไฟจำนวน 2 รายการ11,045,342.50
26/05/2563กฟภ.กจน.ป(พร)-013-2563ประกวดราคาซื้อConnectors จำนวน 10 รายการ11,471,042.00
26/05/2563ฉ.2ยส.(คพ.)30303/2563จัดซื้อรถยกโฟล์คลิฟท์ ขนาด ๒.๕ ตัน เครื่องยนต์ดีเซล 845,300.00
26/05/2563PAT.AMS-T-02/2020จัดซื้ออุปกรณ์ Protocol Analyzer Test Set และ Feeder Remote Terminal Unit (FRTU) Test Set 2,343,300.00
26/05/2563PEA(SB)-SB-005/2563งานจ้างเหมาติดตั้งทดแทน Capacitor Bank 33 kV จำนวน 6 ชุด32,742,000.00
26/05/2563จร.03/2563งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าโพธาราม 2 - สถานีไฟฟ้าหนองปลาหมอ จังหวัดราชบุรี55,204,232.87
25/05/2563จก.6/2563ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่16,986,036.00
25/05/2563กฟภ.กมต.-01-2563การซื้อ Modular three-phase portable test system (for VSPP)14,980,000.00
25/05/2563PEA-SPM2-TSDP9.3-SRF/2563ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าสระบุรี 6197,818,807.30
22/05/2563PEA(SM)-SA-006.2/2563จัดจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพ Switchgear 22 kV และระบบควบคุมป้องกันตามมาตรฐาน IEC 61850 ของ กบส. และ กอค. (Sub-Bid B )170,748,888.00
22/05/2563PEA(SM)-SA-006.1/2563จัดจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพ Switchgear 22 kV และระบบควบคุมป้องกันตามมาตรฐาน IEC 61850 ของ กบส. และ กอค. (Sub-BidA )135,232,592.00
20/05/2563น.1กกค.(จร.)(ซปก.)(e-bid)08/2563ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพื่อใช้งานก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟจ.แม่ฮ่องสอน23,376,873.15
20/05/2563ซป.ฉ.1 (จซ) 17/2563ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุหลัก ประเภทหม้อแปลง จำนวน 5 รายการ28,674,534.10
20/05/2563กฟภ.กจน.ป(บ)-015-2563ซื้อพร้อมติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบ IP เพื่อยกระดับการรักษาความปลอดภัยให้กับการไฟฟ้าจุดรวมงาน จำนวน 186 แห่ง49,555,980.00
19/05/2563จก.3/2563ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงที่ดิน ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการลูกค้า ฯลฯ ที่ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต (ส่วนที่เหลือ) (ครั้งที่ 2)233,163,079.22
19/05/2563PEA-TDDP.1(E)-081/2563ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสาโครงเหล็ก (Steel Tower) สำหรับงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ในเขตพื้นที่ กฟน.2 และ กฟน.3 ตาม คพจ.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)16,527,170.03
18/05/2563(e-bidding) ต.3 กกค.(จร.)004/2563ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายเคเบิลใต้ดิน บริเวณ ถ.สายบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)4,324,653.71
15/05/2563ปก.ก.2 กบญ.(จซ.)050D/2563ประกวดราคาซื้อพัสดุหลักงบผู้ใช้ไฟ กฟก.2 ประจำปี 2563 รายการเสาคอนกรีต 9 เมตร เลขที่ปก.ก.2 กบญ.(จซ.)050D/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)10,186,400.00
15/05/2563กฟภ.กจต.ป(รซ)-003-2562จัดซื้อรถ Truck crane ขนาดยกไม่ต่ำกว่า 30 ตัน จำนวน 15 คัน251,985,000.00
15/05/2563กฟภ.กจต.ป(รซ)-010-2562จัดซื้อรถลากจูง 10 ล้อ ติดไฮดรอลิคเครน พร้อมรถกึ่งพ่วง (Flat bed) (รถลากจูง 10 ล้อติดไฮดรอลิคเครนขนาดไม่ต่ำกว่า 28.5 ตัน-เมตร พร้อมรถกึ่งพ่วงแบบพื้นราบ (3 เพลา) ระวางบรรทุกไม่ต่ำกว่า 30 ตัน (Flat bed) และขยายความยาวได้ไม่น้อยกว่า 20 เมตร) จำนวน 5 คัน67,945,000.00
15/05/2563น.3กบญ.(จซ.)EBP1/2563ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์หลักประเภทสายไฟ จำนวน 2 รายการ น.3กบญ.(จซ.)EBP1/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)16,788,300.00
15/05/2563กฟภ.กจต.ป(รซ)-009-2562จัดซื้อรถ All Terrain Crane ขนาดยกไม่ต่ำกว่า 35 ตัน จำนวน 9 คัน328,383,000.00
14/05/2563S1(B)POLE(P)006/2563ประกวดราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เพื่อใช้ในงานก่อสร้างโครงการ คพจ.1 ในพื้นที่ กฟอ.หัวหิน จำนวน 4 รายการ 5,505,128.60
14/05/2563PEA-CDD-02/2020ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์แบบ IP ให้แก่สำนักงานการไฟฟ้า จำนวน 65 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์52,858,000.00
14/05/2563PEA-TSDP.9.2(A)-055/2563ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ Power Transformer สำหรับใช้งานที่ สถานีไฟฟ้าปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)31,211,964.20
14/05/2563กฟภ.กจน.ป(ย)-012-2563รถบรรทุกเฉพาะกิจ (รถบรรทุกน้ำขนาด 12,000 ลิตร) 11,556,000.00
14/05/2563น.1กกค.(จร.)(ซปก.)(e-bid)07/2563ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพื่อใช้งานก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟอ.ฝาง, แม่สาย, กฟส.อ.เชียงของ, เชียงแสน23,450,537.30
07/05/2563N2.EB(จซ.)-15-2563ประกาศร่างขอบเขตของงาน จัดซื้อหม้อแปลง จำนวน 5 รายการ ครั้งที่ 130,570,863.00
07/05/2563กบญ.ก.1(B)-กบษ-098-2563จัดซื้อสายเคเบิล 22 เควี 1x185 ต.มม. จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในงานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ชำรุดในระบบไฟฟ้า (MS.2000)12,064,250.00
07/05/2563N2.EB.(จซ.)-14-2563ประกาศร่างขอบเขตของงาน จัดซื้อพัสดุหลักงบผู้ใช้ไฟปี 2563 ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 42 รายการ(ตามจุดจัดส่ง)12,592,717.65
07/05/2563กบญ.ก.1(B)-C-049-2563 จัดซื้อพัสดุหลักประจำปี 2563 ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ40,195,406.00
05/05/2563ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 109/2563จัดซื้อพัสดุรอง งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้า เพื่อรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ตามโครงการ คชฟ.3, งานงบผู้ใช้ไฟประจำปี 2563 และงานขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ ปี 2562 (เพิ่มเติม) ประเภทอุปกรณ์โลหะ5,363,301.17
21/04/2563ก.2จบ(บห.)010/2563การจ้างก่อสร้างงานถมดินบดอันแน่นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยบ้านเตาหม้อ1,086,930.00
15/04/2563Comน.1ลพ.(คพ)2039/2563จ้างเหมาสร้างอาคารเก็บพัสดุของคลังพัสดุ กฟจ.ลำพูน งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนของ กฟน.1 ประจำปี 25631,051,810.00
14/04/2563PAT-SCPS01/2020งานจ้างเหมาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (CSCS) ระยะที่ 4 ตามงบประมาณลงทุนประจำปี 2563 (ครั้งที่ 3)423,720,000.00
02/04/2563น.2 กกค.(จร.)-01/2563จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ตามโครงการ คพจ.1 ในพื้นที่ กฟน.2 จำนวน 30 รายการ39,893,298.99
27/03/2563ปก.ก.2 กบญ.(จซ.)057D/2563ประกวดราคาซื้อพัสดุหลักงบผู้ใช้ไฟ กฟก.2 ประจำปี 2563 รายการหม้อแปลงขนาด 160 เควีเอ 3 เฟส ชนิดทนการลัดวงจร เลขที่ ปก.ก.2 กบญ.(จซ.)057D/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)27,698,020.00
16/03/2563กฟภ.กผร.ผพก.-๐๐๑/๒๕๖๓จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน ระบบนำทางและติดตามรถแก้ไฟ สำหรับแผนการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้องของ กฟฟ.จุดรวมงานทั่วประเทศ99,332,750.04
24/02/256363027227316ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงที่ดิน(ถมดิน),ก่อสร้างโรงเก็บพัสดุพร้อมสำนักงาน 2 หลัง,โรงเก็บมิเตอร์พร้อมสำนักงาน 1 หลัง,คลังโปร่ง 1 หลัง,โรงจอดรถยนต์,ถนน-ลาน คสล.,รางระบายน้ำและ งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิมที่ กฟจ.ราชบุรี จ.ราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20,330,000.00
19/02/2563ก.3 กกค.(ปก) 003/2563 ลว.19 พ.ค.2563งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบจำหน่ายเคเบิลใต้ดิน 22 เควี ลอดใต้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 (สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี) ในพื้นที่รับผิดชอบ กฟก.3 Lot 414,794,890.00
30/01/2563PEA-DSRP.3(F)-125/2562จัดซื้ออุปกรณ์ เพื่อใช้เปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างสายส่ง ระบบ 115 เควี.วงจร Incoming เป็นแบบเหนือดิน จำนวน 4 วงจร เพื่อจ่ายไฟให้สถานีไฟฟ้ามาบตาพุด1 และสถานีไฟฟ้ามาบตาพุด 1 (ชั่วคราว) จ.ระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)9,016,410.64
06/01/2563น.2ปบ.146/62จ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้แรงสูง กฟจ.พร. ประจำปี 2563499,514.52