ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณซอยคลองรางกระทุ่ม ถึงริมนาหมูกระทะ
จะทำการงดจ่ายกระเเสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว บริเวณซอยคลองรางกระทุ่ม ถึงริมนาหมูกระทะ เพื่อปรัปบรุงระบบจำหน่ายย้ายเสาเเรงสูง
23/07/2563 08:30
23/07/2563 16:30
กฟอ.กระทุ่มแบน
034-471343 , 034-473912
ธิดา ยงวรรณกร
ลำดับดาวน์โหลด