ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองกันงา ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
พาดสายแรงต่ำ ชนิด 50 AW ระยะทาง 1,300 เมตร
23/02/2564 08:30
23/02/2564 16:30
กฟจ.บุรีรัมย์
0899470223
อนุสรณ์ สุขพลาพร