ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ก่อนถึงบ้านวรฉัตร
บำรุงรักษาหม้อแปลงตามวาระ
03/12/2564 10:30
03/12/2564 11:00
กฟอ.หล่มสัก
056912119
ธันวา เจียมกลิ่น
ลำดับดาวน์โหลด