ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สนง.การไฟฟ้าเสนา - สถานีจ่ายไฟฟ้าเสนา
ปรับปรุงเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูงบริเวณสะพานสามกอ
12/05/2564 09:00
12/05/2564 12:00
กฟอ.เสนา
035-201612
สมศักดิ์ ฟักสุวรรณ
ลำดับดาวน์โหลด