ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ซอย 5 สาย 13
ผกป.กฟส.อ.นฒ. มีแผนงานที่จะดำเนินการรื้อถอนสายแรงต่ำและพาดสายแรงต่ำเพิ่มขนาด บริเวณซอย 5 สาย 13 หมู่ที่ 5 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
14/11/2563 08:30
14/11/2563 16:30
กฟส.นิคมพัฒนา
038-636107,038-637768
นิพัฒน์ มนูญธรรมพร
ลำดับดาวน์โหลด