ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.โคกเจริญ หมู่ที่ 2 ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูง พาดสาย 50 SAC ระยะทาง 0.014 วงจร.กม.
13/08/2564 10:00
13/08/2564 15:00
กฟอ.สมเด็จ
0610357866
เดชนภา ศรีทา
ลำดับดาวน์โหลด