ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตัดเบรกก่อน-หลัง BUA9S-09
รื้อถอนและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนในระบบจำหน่าย
1.ดับไฟ 2 ช่วงเวลา คือ เวลา 08.00 - 09.00 น. และ 16.00 - 17.00 น. ประกอบด้วย บ้านอู่คำ , บ้านนาสิงห์ , บ้านนาสะแบง , บ้านหนองบัวงาม , บ้านสันทรายงาม , บ้านนาแสง , บ้านดงเกษม , บ้านนาคำแคน , บ้านนาต้อง , บ้านผาสวรรค์ , บ้านคำภู , บ้านภูเงิน , บ้านภูทรายทอง , บ้านนาต้อง , องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง , องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ , องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง
2.ดับไฟทั้งวัน ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ
01/08/2562 08:00
01/08/2562 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0816623111
ปฐมทรรศน์ ชงัดเวช
ลำดับดาวน์โหลด